Pædagogiske tilsyn

Det er kommunens opgave at sikre, at kvaliteten i dagtilbud til børn samt i private pasningsordninger er i orden. Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at forældre og børn rent faktisk får den service, som kommunalbestyrelsen har besluttet, at borgere i kommunen skal have, og at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbud, fordi det er den kommunale myndighed, der har ansvar for, at:

 • Borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
 • Dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
 • Forebygge og gribe ind, så eventuelle problemer ikke udvikler sig.

I Tønder Kommunale Dagpleje er det dagplejekonsulenter, der udfører de pædagogiske tilsyn hos den enkelte dagplejer. Til hvert område er tilknyttet en dagplejekonsulent, som fører tilsyn i det enkelte dagplejehjem og deltager i legestuen med jævne mellemrum. Det er dagplejekonsulentens opgave at sikre, at dagplejerne udfører et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børn og forældre i overensstemmelse med dagplejens målsætning og læreplan.

Dagplejekonsulenten skal sikre, at dagplejerne arbejder i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for dagplejen i Tønder Kommune, herunder kostpolitikken, læreplanen og ud fra dagplejens pædagogik.

På tilsyn gives støtte, vejledning og suspervision til dagplejerene i forhold til deres pædagogiske arbejde med børnene, forældresmarbejde og kollegasamarbejde. Dagplejekonsulenterne er i det daglige dagplejerens nærmeste leder og forestår herved også medarbejdersamtaler ligesom de inddrages ved nyansættelser. 

I samarbejde med dagplejerne udarbejder dagplejekonsulenterne kompetencehjul på alle børn, når børnene er 1,3 år, 1,9 år, 2,3 år og 2,9 år.

Dagplejekonsulenter medvirker til, at forældre og dagplejer har et godt samarbejde om barnets dagligdag og at forældre og dagplejer får den nødvendige vejledning ved evt. udfordringer i dagplejeforløbet. 

Ved børnehavestart tilbydes overleveringsmøder til børn i udsatte positioner, det vil sige til børn som har haft særlig opmærksomhed i løbet af dagplejetiden. Til dette møde inviteres forældrene og den primære kontaktpædagog fra børnehaven.

Tværfagligt samarbejde

Dagplejekonsulenterne har forskellige tværfaglige samarbejdspartnere, som f.eks. :

 • Team dagtilbud
 • Sundhedsplejersker
 • Sagsbehandlere 
 • Tale-/hørekonsulenter
 • Fysioterapeuter og ergoterapeuter
 • Psykologer
 • Pladsanvisningen
 • Familiebehandlere

Du kan her læse mere om kriterier for tilsyn i Tønder Kommunale Dagpleje